Creating Shield Smith/Recipes

From Dofus 1.29
Jump to: navigation, search

Please note that all contributions to Dofus 1.29 may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel | Editing help (opens in new window)
Do not copy text from other websites without permission. It will be deleted.

Insert: <charinsert>~ | « » ¦ ¶ …</charinsert>  Sign your name: <charinsert>~~~~</charinsert>


Wiki markup: <charinsert>{{+}} </charinsert>   <charinsert>|</charinsert>   <charinsert>[+]</charinsert>   <charinsert>+</charinsert>   <charinsert></charinsert>   <charinsert>#REDIRECT +</charinsert>   <charinsert>+</charinsert>   <charinsert>+</charinsert>   <charinsert>+</charinsert>   <charinsert>+</charinsert>

  <charinsert>
+
</charinsert>

  <charinsert><ref>+</ref></charinsert>   <charinsert><references/></charinsert>

  <charinsert></charinsert>

  <charinsert></charinsert>   <charinsert>{{PAGENAME}}</charinsert>   <charinsert></charinsert>   <charinsert>+</charinsert>   <charinsert><nowiki>+</nowiki></charinsert>   <charinsert><!--+--></charinsert>  •  (templates)
Symbols: <charinsert> – — ° ≈ ≠ ± − × ÷ ← → · § ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ •</charinsert>   <charinsert> # ¹ ² ³ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ </charinsert>  
Characters: <charinsert> Á á Ć ć É é Í í Ĺ ĺ Ń ń Ó ó Ŕ ŕ Ś ś Ú ú Ý ý Ź ź </charinsert>   <charinsert> À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert>   <charinsert>  â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Ŝ ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert>   <charinsert> Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ </charinsert>   <charinsert> ß </charinsert>   <charinsert> à ã Ẽ ẽ Ĩ ĩ Ñ ñ Õ õ Ũ ũ Ỹ ỹ</charinsert>   <charinsert> Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ </charinsert>   <charinsert> Đ đ </charinsert>   <charinsert> Ů ů </charinsert>   <charinsert> Ǎ ǎ Č č Ď ď Ě ě Ǐ ǐ Ľ ľ Ň ň Ǒ ǒ Ř ř Š š Ť ť Ǔ ǔ Ž ž </charinsert>   <charinsert> Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ Ǣ ǣ </charinsert>   <charinsert> ǖ ǘ ǚ ǜ </charinsert>   <charinsert> Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ </charinsert>   <charinsert> Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż </charinsert>   <charinsert> Ą ą Ę ę Į į Ǫ ǫ Ų ų </charinsert>   <charinsert> Ḍ ḍ Ḥ ḥ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ṃ ṃ Ṇ ṇ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṣ ṣ Ṭ ṭ </charinsert>   <charinsert> Ł ł </charinsert>   <charinsert> Ő ő Ű ű </charinsert>   <charinsert> Ŀ ŀ </charinsert>   <charinsert> Ħ ħ </charinsert>   <charinsert> Ð ð Þ þ </charinsert>   <charinsert> Œ œ </charinsert>   <charinsert> Æ æ Ø ø Å å </charinsert>   <charinsert> Ə ə </charinsert> 
Greek: <charinsert> Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ </charinsert>   <charinsert> Α α Β β Γ γ Δ δ </charinsert>   <charinsert> Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ </charinsert>   <charinsert> Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ </charinsert>   <charinsert> Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π </charinsert>   <charinsert> Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ </charinsert>   <charinsert> Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω </charinsert>  

Once saved, your changes will be visible immediately.
  • For testing, please use the sandbox.
  • On talk pages, please sign your comment by typing four tildes (~~~~).
  • If you don't want your writing to be edited mercilessly or redistributed by others, do not submit it.
  • Only public domain resources can be copied without permission—this does not include the vast majority of web pages or images.